3 miesiące obsługi technicznej gratis! • Deston

3 miesiące obsługi technicznej gratis!

Wraz z nadejściem września, przygotowaliśmy promocję w której możesz odebrać 3 miesiące darmowej obsługi technicznej, przy zakupie nowej strony internetowej w dowolnej formie.

Co musisz zrobić?

 1. Podpisz, przekazany przez nas dokument odbioru strony strony internetowej,
 2. Po tym, przejdź na stronę https://deston.pl/zgloszenie-do-promocji-3-miesiace-obslugi-technicznej-gratis/ oraz wypełnij znajdujący się tam formularz, podając dane zamówienia, koniecznym jest akceptacja Regulaminu oraz kliknięcie przycisku „Wyślij” od tego momentu zaczyna obowiązywać Cię darmowy 3 miesięczny okres pomocy technicznej w ramach przygotowanej strony internetowej.

Jak zgłosić potrzebę pomocy?

Po zaakceptowaniu Umowy o świadczenie usług reklamowych, rozpiszemy dla Ciebie projekt oraz przekażemy dostęp do strony indywidualnej internetowej, na której znajduje się formularz zgłoszeniowy. Od tego momentu, nasza pomoc techniczna w ciągu maksymalnie 4h, rozpocznie rozwiązywanie drobnego problemu.

Regulamin promocji

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „3 miesiące obsługi technicznej gratis!”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „3 miesiące obsługi technicznej gratis!”, zwanej dalej „Promocją”, jest DESTON Miłosz Kozłowski z siedzibą w miejscowości Bolechowice 36, NIP: 9592040379. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest promocja usług dodatkowych agencji reklamy DESTON (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych dostępnych w prowadzonych przez Organizatora punktach sprzedaży detalicznej „deston.pl” na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 września 2021 roku do 01 lutego 2022, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 §2 NAGRODY

 1. W Promocji zostanie przyznanych łącznie 30 nagród (dalej: „Pula Nagród) w postaci dostępu do usługi trzymiesięcznej obsługi technicznej strony internetowej w razie drobnej awarii, o wartości jednostkowej 750 złotych brutto (dalej: „Nagrody”).

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  1. zakupić w Punkcie Sprzedaży minimum 1 stronę internetową tworzoną przez Organizatora,
  2. odebrać nagrodę przez formularz dostępny pod adresem internetowym https://deston.pl/zgloszenie-do-promocji-3-miesiace-obslugi-technicznej-gratis/
 5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 6. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika punktu obsługi klienta, iż Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji.
 7. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród przypadającej na określony Punkt Sprzedaży. W przypadku, gdy liczba Zgłoszeń przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia.
 8. Punkt Sprzedaży, w którym Pula Nagród zostanie wyczerpana, zostaje wyłączony z Promocji.
 9. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród we wszystkich Punktach Sprzedaży, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.
 10. Informacja o wyczerpaniu puli Nagród w danym Punkcie Sprzedaży będzie dostępna w znajdującym się w nim punkcie obsługi klienta.
 11. Usługa obsługi technicznej obowiązuje przez okres 3 miesięcy od momentu stwierdzenia poprawnego przystąpienia do Promocji
 12. Po poprawnym przystąpieniu do promocji, Klientowi zostanie przekazany indywidualny link, zawierający formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego można wyłącznie dokonać zgłoszenia drobnego problemu
 13. Organizator, zobowiązuje się przystąpić do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 62h od momentu przekazania zgłoszenia za pomocą ww. formularza
 14. Obsługa techniczna działa od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 21:00.
 15. Organizator definiuje „drobną awarię”, jako usuwanie i modernizacja usterek technicznych na stronie internetowej powodujących jej niewłaściwe, czyli takie, które uniemożliwia korzystanie ze strony internetowej.
 16. Organizator, może odrzucić zgłoszenie w wypadku, gdy jest ono niestosowanie z powyższymi wytycznymi.
 17. Organizator ma prawdo do wyłączenia z promocji Nabywcy, w każdym czasie jej trwania z powodu nadużywania przedmiotu promocji oraz działań niestosowanych z powyższymi wytycznymi.

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w punktach obsługi klienta znajdujących się w Punktach Sprzedaży.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży, w których wydawane są nagrody w Promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 3. Nowa wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 30.10.2021r., każdy Użytkownik (Nabywca) korzystający z promocji, jest zobowiązany do zapoznania się z nim.

Korzystamy z ciasteczek. Dowiedz się więcej -